8:57 chiều - Thứ Sáu Tháng Ba 24, 2017

Chuyên mục: Tài sản cố định Subscribe to Tài sản cố định

Hạch toán CCDC

Hạch toán công cụ dụng cụ (CCDC)

Nghiệp vụ và bút toán định khoản trong quản lý Công cụ dụng cụ (CCDC) Các nghiệp vụ gồm: mua công cụ dụng cụ,xuất CCDC cho sản xuất, mất, hư hỏng, điều chuyển CCDC giữa các phòng ban,kiểm...
Quản lý tài sản

Hạch toán tài sản cố định

Nghiệp vụ và các bút toán định khoản phần quản lý tài sản cố định Phần hành tài sản cố định gồm các nghiệp vụ: Mua, nhận góp vốn bằng tài sản,nhận tài trợ biếu tặng tài sản,sử...

Lập chứng từ trích khấu hao tự động

Chức năng  Dựa trên quy tắc tính khấu hao trên phần khai báo phát sinh tài sản, phần mềm tính ra số tiền khấu hao mỗi tháng cho từng tài sản được lựa chọn trong danh sách tính khấu hao.   Menu...

Tính khấu hao tài sản

Chức năng  Dựa trên quy tắc tính khấu hao trên phần khai báo phát sinh tài sản, phần mềm tính ra số tiền khấu hao mỗi tháng cho từng tài sản được lựa chọn trong danh sách tính khấu hao.   Menu...

Điều chuyển tài sản

Chức năng  Quản lý nhật ký thuyên chuyển, tình trạng tài sản giúp cho cán bộ quản lý nắm được tình hình mới nhất của tài sản tránh thất thoát hư hỏng.   Menu thực hiện: Tài sản, thiết...

Quản lý phát sinh tài sản cố định

Chức năng  Giúp cho doanh nghiệp quản lý tốt hơn những máy móc thiết bị vật chất cơ sở hạ tầng liên quan đến rất nhiều thông tin như: Nguyên giá, khấu hao, điều chuyển, … Menu thực hiên:...