12:15 chiều - Thứ Tư Tháng Ba 29, 2017

Chuyên mục: Kế toán tổng hợp Subscribe to Kế toán tổng hợp

Bút toán kết chuyển

Chức năng Thực hiện các bút toán kết chuyển chi phí, doanh thu và kết chuyển lỗ lãi phục vụ cho kết quả báo cáo tài chính.           Menu thực hiện: “Kế toán tổng hợp / Kết chuyển tự...

Bút toán phân bổ

Chức năng Cuối tháng có một sổ bút toán cần phân bổ vào các tài khoản chi phí ví dụ như chi chờ kết chuyển (142), hao mòn tài sản cố định (214). Người dùng có thể phân bổ khai báo danh mục...