12:17 chiều - Thứ Tư Tháng Ba 29, 2017

Chuyên mục: HTKK Subscribe to HTKK

HTKK 3.4.1 (11/11/2016) – Phần mềm hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch phiên bản 3.4.1

Ngày 11/11/2016 tại website chính thức của Tổng cục thuế – Bộ tài chính đã có bài viết thông báo về việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.4.1 —————————————————————- Link...

HTKK 3.4.0 (24/09/2016) – Phần mềm hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch phiên bản 3.4.0

Ngày 24/09/2016 tại website chính thức của Tổng cục thuế – Bộ tài chính đã có bài viết thông báo về việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.4.0 —————————————————————- Link...

HTKK 3.3.8 (12/08/2016) – Phần mềm hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch phiên bản 3.3.8

Ngày 12/08/2016 tại website chính thức của Tổng cục thuế – Bộ tài chính đã có bài viết thông báo về việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.3.8 —————————————————————- Link...

HTKK 3.3.7 (16/03/2016) – Phần mềm hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch phiên bản 3.3.7

Ngày 16/03/2016 tại website chính thức của Tổng cục thuế – Bộ tài chính đã có bài viết thông báo về việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.3.7 —————————————————————- Link...

HTKK 3.3.6 (11/03/2016) – Phần mềm hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch phiên bản 3.3.6

Ngày 11/03/2016 tại website chính thức của Tổng cục thuế – Bộ tài chính đã có bài viết thông báo về việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.3.6 —————————————————————- Link...

HTKK 3.3.5 (24/02/2016) – Phần mềm hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch phiên bản 3.3.5

Ngày 24/02/2016 tại website chính thức của Tổng cục thuế – Bộ tài chính đã có bài viết thông báo về việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.3.5 —————————————————————- Link...

HTKK 3.3.4 (11/09/2015) – Phần mềm hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch phiên bản 3.3.4

Ngày 11/09/2015 tại website chính thức của Tổng cục thuế – Bộ tài chính đã có bài viết thông báo về việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.3.4 —————————————————————- Link...

HTKK 3.3.3 (18/08/2015) – Phần mềm hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch phiên bản 3.3.3

Ngày 18/08/2015 tại website chính thức của Tổng cục thuế – Bộ tài chính đã có bài viết thông báo về việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.3.3 —————————————————————- Link...

HTKK 3.3.2 (15/07/2015) – Phần mềm hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch phiên bản 3.3.2

Ngày 15/07/2015 tại website chính thức của Tổng cục thuế – Bộ tài chính đã có bài viết thông báo về việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.32 —————————————————————- Link...

HTKK 3.3.1 (27/03/2015) – Phần mềm hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch phiên bản 3.3.1

Ngày 27/03/2015 tại website chính thức của Tổng cục thuế – Bộ tài chính đã có bài viết thông báo về việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.31 —————————————————————- Link...