12:16 chiều - Thứ Tư Tháng Ba 29, 2017

Chuyên mục: Hệ thống báo cáo Subscribe to Hệ thống báo cáo

Báo cáo tài sản

Báo cáo/ Báo cáo tài sản –                                  Sổ tài sản –                                  Tình hình khấu hao tài sản –                                 ...

Báo cáo thuế

Báo cáo/Báo cáo thuế –                                  Bảng kê hóa đơn GTGT(Mua vào) –                                  Bảng kê hóa đơn GTGT(Bán...

Báo cáo tiền mặt

Báo cáo/ Báo cáo tiền mặt –                                  Bảng kê phiếu thu –                                  Bảng kê phiếu chi –                                 ...

Báo cáo tiền gửi ngân hàng

Báo cáo/ Báo cáo tiền gửi ngân hàng –                                  Bảng kê chi tiền gửi ngân hàng –                                  Bảng...

Báo cáo tài chính

Báo cáo/ Báo cáo tài chính –                                  Bảng cân đối kế toán –                                  Báo cáo hoạt động sản...

Báo cáo quản trị

Báo cáo/ Báo cáo quản trị –                                  Bảng kê chứng từ các tài khoản –                                  Bảng kê chứng...

Báo cáo nhật ký chung

Báo cáo/Báo cáo nhật ký chung –                                  Bảng tổn hợp chứng từ –                                  Sổ cái tài khoản –                                 ...

Báo cáo hàng tồn kho

Báo cáo/ Báo cáo hàng tồn kho –                                  Bảng kê nhập, xuất. –                                  Bảng kê nhập xuất tồn –                                 ...

Báo cáo giá thành

Hướng dẫn dùng chức năng: Báo cáo/ Báo cáo giá thành –                                  Bảng tính giá thành –                                 ...

Báo cáo bán hàng

Báo cáo/ Báo cáo bán hàng –                                  Bảng kê bán hàng –                                  Bảng kê tổng hợp bán hàng –                                 ...